Kite festival Jaipur
Kite festival Jaipur
13-14 Jan 2016
Camel Festival Bikaner
Camel Festival Bikaner
9-10 Jan 2016
Nagaur Fair
Nagaur Fair Nagaur
13-16 Feb 2016
Desert Festival Jaisalmer
20-22 Feb 2016
Beneshwar Festival Dungarpur
Beneshwar Festival Dungarpur
18-22 Feb 2016
Dhulandi Festival Jaipur
Dhulandi Festival Jaipur
24 Mar 2016
Godwar Festival Pali
Godwar Festival Pali
8-9 April 2016
Gangaur Fair Jaipur
Gangaur Fair Jaipur
9-10 April 2016
Mewar Festival Udaipur
Mewar Festival Udaipur
9-11 April 2016
Mahaveerji Fair Sawai
Madhopur
Mahaveerji Fair SawaiMadhopur
17 Apr 2016
Summer Festival Mt. Abu
Summer Festival Mt. Abu
20-21 May 2016
Teej Festival Jaipur
Teej Festival Jaipur
5-6 Aug 2016
Kajli Teej Bundi
Kajli Teej Bundi
19-20 Aug 2016
Abhaneri Festival Dausa
Abhaneri Festival Dausa
1-3 Oct 2016
Marwar Festival Jodhpur
Marwar Festival Jodhpur
15-16 Oct 2016
Ranakpur Festival Pali
Ranakpur Festival Pali
17-18 Oct 2016
Matasya Festival Alwar
Matasya Festival Alwar
17-18 Oct 2016
Matasya Festival Alwar
Pushkar Fair Ajmer
8-14 Nov 2016
Chandrabhaga Fair Jhalawar
Chandrabhaga Fair Jhalawar
13-15 Nov 2016
Bundi Festival Bundi
Bundi Festival Bundi
17-19 Nov 2016
Winter Festival Mount Abu
Winter Festival Mount Abu
29-30 Dec 2016
Kolayat Fair Bikaner
Kolayat Fair Bikaner
12-14 Nov 2016